Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Lovens formål er

1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,

2) at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,

3) at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og

4) at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

§ 2. Loven finder anvendelse på spil, der udbydes eller arrangeres, jf. dog stk. 3, her i landet, herunder fartøjer, der befinder sig på dansk territorium. Loven finder endvidere anvendelse på danske fartøjer og udenlandske fartøjer, der opereres i henhold til dansk driftstilladelse, uanset om fartøjet befinder sig uden for dansk territorium.

Stk. 2. Uanset stk. 1 finder loven ikke anvendelse på fartøjer, der ikke anløber dansk havn eller ikke flyver til dansk lufthavn.

Stk. 3. Loven omfatter ikke landbaseret turneringsbackgammon, gevinstopsparinger, præmieobligationer, væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver eller spil under private former for mindre beløb.

§ 3. Udbud eller arrangering af spil kræver tilladelse, medmindre andet følger af denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 2. Udbud eller arrangering af spil, hvor der for deltagelse ikke betales en indsats, kræver ikke tilladelse. Betaling i en gættekonkurrence i en radio- eller en tv-udsendelse, hvor afholdelse af gættekonkurrencen ikke udgør hovedindholdet, anses ikke for indsats, såfremt betalingen sker via en informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil betalingstjeneste og ikke overstiger en tillægstaksering på 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn.

§ 4. Tilladelse efter denne lov gives af spillemyndigheden, medmindre andet fremgår af lovens enkelte bestemmelser. Skatteministeren, eller den ministeren bemyndiger hertil, er spillemyndighed.

Kapitel 2

Definitioner

§ 5. I denne lov forstås ved:

1) Spil: Lotteri, kombinationsspil og væddemål.

2) Lotteri: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed.

3) Kombinationsspil: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed.

4) Væddemål: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse.

5) Klasselotteri: Lotteri, der er opdelt i flere klasser med særskilte trækninger i hver klasse.

6) Puljevæddemål: Væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne.

7) Gevinstgivende spilleautomater: Mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren kan vinde en gevinst.

8) Onlinespil: Spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation.

9) Landbaserede spil: Spil, der indgås, ved at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk.

Kapitel 3

Tilladelse til de enkelte former for spil

Lotteri

§ 6. Tilladelse til udbud af lotteri kan gives til Danske Spil A/S.

Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab.

§ 7. Der kan ikke efter § 6 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri, landbaseret lotteri, hvor der spilles på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder, gevinstgivende spilleautomater, onlinebingo og landbaseret bingo og spil som nævnt i § 14, stk. 1.

Klasselotteri

§ 8. Tilladelse til udbud af klasselotteri kan gives til Det Danske Klasselotteri A/S og af justitsministeren til Landbrugslotteriet og Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri.

Stk. 2. Tilladelsen til Det Danske Klasselotteri A/S kan med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Det Danske Klasselotteri A/S helejet datterselskab.

Danske Spil A/S’ og Det Danske Klasselotteri A/S’ udbud af andre spil

§ 9. Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S kan søge om tilladelse til at udbyde andre spil i medfør af denne lov i selvstændige selskaber med begrænset ansvar på kommercielle vilkår.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan fastsætte nærmere regler for selskaberne, som er nævnt i stk. 1, om konkurrence- og regnskabsmæssige forhold.

Almennyttigt lotteri

§ 10. Der kan gives tilladelse til lotteri, der alene afholdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Almennyttige lotterier må ikke afholdes til fordel for politiske formål.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke kriterier almennyttige lotterier skal opfylde, for at de kan gives tilladelse, eller hvilke kriterier almennyttige lotterier skal opfylde for at være tilladte uden forudgående ansøgning. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes lotterierne skal afvikles.

Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri og onlinebingo.

Væddemål

§ 11. Der kan gives tilladelse til udbud af væddemål.

Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 5 år ad gangen.

Stk. 3. Der kan ikke med en tilladelse efter stk. 1 udbydes væddemål på resultatet af lotterier eller andre tilfældigt frembragte hændelser bortset fra landbaserede væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder.

Stk. 4. Spillemyndigheden kan udveksle oplysninger om aftalt spil med andre danske og udenlandske myndigheder og enheder.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod aftalt spil samt underretningspligt for tilladelsesindehavere til spillemyndigheden, herunder regler om, at underretningen skal være affattet på dansk eller engelsk, og at underretningen skal ske i elektronisk form (digital kommunikation).

§ 12. Ophævet.

Lokale puljevæddemål

§ 13. Der kan gives tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvning med duer og hestevæddeløb.

Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 3 år og for et bestemt antal dage for de enkelte år.

Stk. 3. Når begivenheden, der indgås væddemål på, finder sted på en afgrænset bane, må indsatsen i væddemålet kun ske inden for banens område og i direkte tilknytning til begivenheden. Når begivenheden, der indgås væddemål på, ikke foregår på en afgrænset bane, må indsatsen kun ske på et af politiet godkendt sted og kun på selve dagen for begivenheden og med politiets tilladelse den forudgående dag.

Landbaserede kasinoer

§ 14. Der kan gives tilladelse til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer. Landbaserede kasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater.

Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 10 år ad gangen.

Stk. 3. Der kan gives tilladelse til andre former for spil, ligesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere spilleformer.

§ 15. Landbaserede kasinoer skal være offentligt tilgængelige, dog må kun personer over 18 år få adgang til kasinoerne.

§ 16. Gevinstgivende spilleautomater opstillet i landbaserede kasinoer skal udbetale penge eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til penge.

§ 17. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for landbaserede kasinoers benyttelse af spillemærker, adgangskrav, entré og åbningstid, sikkerhedsmæssige forhold, personalet, årsregnskab og revision samt tilsyn med kasinoets spil.

Onlinekasinoer

§ 18. Der kan gives tilladelse til drift af onlinekasinoer. Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker, onlinebingo og spil på gevinstgivende spilleautomater i et onlinekasino.

Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 5 år ad gangen.

Stk. 3. Der kan gives tilladelse til andre former for spil, ligesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere spilleformer.

Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

§ 19. Der kan gives tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og i restaurationer med alkoholbevilling.

Stk. 2. I restaurationer kan der maksimalt gives tilladelse til opstilling af tre gevinstgivende spilleautomater.

§ 20. I en spillehal må der ikke udbydes andre spil eller finde anden erhvervsvirksomhed sted end spil på gevinstgivende spilleautomater. Salg af slik, snacks og drikkevarer, bortset fra stærke drikke, kan dog finde sted, i det omfang en sådan virksomhed ikke omfattes af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. I en spillehal må opstilling af ikkegevinstgivende spilleautomater ikke finde sted.

§ 21. Gevinstgivende spilleautomater opstillet i spillehaller eller i restaurationer skal udbetale penge eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til penge.

§ 22. Personer under 18 år må ikke få adgang til spillehaller og må ikke spille på gevinstgivende spilleautomater i restaurationer.

§ 23. Spillehaller kan holde åbent dagligt mellem kl. 07.00 og 24.00.

Stk. 2. Spillehaller skal være bemandet i hele åbningstiden.

Stk. 3. Bemandingen skal forestås af tilladelsesindehaveren, bestyreren eller en af tilladelsesindehaveren eller bestyreren ansat person, der er til stede i spillehallen eller i et tilstødende lokale, hvorfra der er direkte adgang til spillehallen.

Pyramidespil

§ 24. Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor

1) deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier,

2) deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og

3) en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indsats fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.

Kapitel 4

Kriterier for udbud af spil

§ 25. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan gives til personer og selskaber m.v. (juridiske personer), medmindre andet fremgår af denne lov, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilladelse til udbud og arrangering af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane og kapflyvning med duer, jf. § 13, kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der er arrangør af cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbaner eller kapflyvning med duer, og som er tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller -forbund. Tilladelse til lokale puljevæddemål på hestevæddeløb, jf. § 13, kan kun udstedes til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse.

§ 26. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til personer, der

1) er fyldt 21 år,

2) ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

3) ikke har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering,

4) ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, og

5) ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Stk. 2. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til personer, der ikke har bopæl her i landet eller et andet EU- eller EØS-land, såfremt ansøger har udpeget en godkendt repræsentant, jf. § 30.

§ 27. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land, såfremt ansøger har udpeget en godkendt repræsentant, jf. § 30.

§ 28. Det er en betingelse for at opnå tilladelse, at selskaber m.v. (juridiske personer) opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 3-5, og at medlemmer af direktionen og bestyrelsen opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 1-5. Indtræder der et nyt medlem i bestyrelsen, eller ansættes et nyt medlem i direktionen, skal dette inden 14 dage anmeldes til spillemyndigheden.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan træffe afgørelse om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen i selskaber m.v. (juridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen eller direktionen, hvis medlemmet er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, eller har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i selskaber m.v. (juridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen eller direktionen, hvis medlemmet ikke længere opfylder en af betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 29. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Stk. 2. Tilladelse kan ikke gives, hvis ansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

§ 30. En udpeget repræsentant, jf. § 26, stk. 2, og § 27, stk. 2, skal godkendes af spillemyndigheden. Repræsentanten skal opfylde betingelserne i § 26, stk. 1, og have bopæl her i landet, hvis repræsentanten er en person, eller § 26, stk. 1, nr. 3-5, og være etableret her i landet, hvis repræsentanten er et selskab m.v. (juridisk person).

Stk. 2. Repræsentanten skal være bemyndiget til at repræsentere tilladelsesindehaveren over for myndighederne samt under søgsmål og i forbindelse med eventuelle straffesager.

Stk. 3. Godkendelse af en repræsentant kan tilbagekaldes, hvis repræsentanten er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., eller ikke længere har bopæl eller er etableret her i landet.

Stk. 4. Godkendelse af en repræsentant bortfalder, hvis repræsentanten ikke længere opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 eller 3.

§ 31. Ved afgørelsen af, om en tilladelse skal gives til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer eller til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller, kan der lægges vægt på ordensmæssige forhold, spillestedets størrelse og placering.

§ 32. Der kan fastsættes vilkår for tilladelser udstedt efter denne lov.

Kapitel 5

Oplysningspligt, salg og markedsføring

§ 33. Tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne.

§ 34. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for udbud af et almennyttigt lotteri, jf. § 10.

Stk. 3. For landbaseret lotteri og klasselotteri, jf. § 6 og § 8, er modtagelse af indsats fra personer over 16 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i lotteriet tilladt.

§ 35. Tilladelsesindehaveren må ikke yde spilleren kredit for deltagelse i spil.

§ 36. Markedsføring af spil

1) skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er,

2) skal fremstille spil som et underholdningstilbud,

3) må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år,

4) må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og

5) må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om markedsføringen af spil.

Kapitel 6

Godkendelse af bestyrere og personale

§ 37. Den daglige drift af landbaserede kasinoer, spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og butikker, hvor der sælges lotteri eller væddemål, jf. §§ 6 og 11, skal forestås af tilladelsesindehaveren selv eller en bestyrer.

§ 38. Bestyreren, jf. § 37, skal forud for sin tiltrædelse godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 2. Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spillestedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 3. En godkendt bestyrer skal give spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Stk. 5. En godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.

§ 39. En ansat i landbaserede kasinoer skal forud for ansættelsen godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at den ansatte er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 og 4.

Stk. 2. En ansat kan ikke godkendes, hvis den ansatte eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på den ansattes arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på forsvarlig måde.

Stk. 3. En godkendt ansat skal give spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Godkendelsen af en ansat kan tilbagekaldes, hvis den ansatte ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Stk. 5. En godkendelse af en ansat bortfalder, hvis den ansatte ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.

§ 40. Ansatte i butikker, hvor der hovedsagelig sælges lotteri og væddemål, og ansatte i spillehaller med gevinstgivende spilleautomater skal være fyldt 18 år.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser

§ 41. Skatteministeren kan fastsætte regler om spillene og afviklingen af disse, herunder regler om indsatser og gevinst i spillene, tilbagebetalingsprocenter, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, godkendelse og placering af teknisk udstyr, der anvendes til afvikling af spil, informationsforpligtelser, registrering af spillere, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af spillerne, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil, spillemyndighedens mærkningsordninger, herunder at de kan gøres obligatoriske, og betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov.

§ 42. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal ansøgeren betale et gebyr på 250.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden, jf. dog stk. 4 og 5. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har tilladelse fra spillemyndigheden, betale et gebyr på 100.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden, jf. dog stk. 4 og 5. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen.

Stk. 2. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino skal ansøgeren betale et samlet gebyr på 350.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden, jf. dog stk. 4 og 5. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til udbud af både væddemål, jf. § 11, og onlinekasino, jf. § 18, skal ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har tilladelse fra spillemyndigheden, betale et gebyr på 125.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden, jf. dog stk. 4 og 5. Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af ansøgningen.

Stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino betales et gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, jf. § 6 og § 11 i lov om afgifter af spil, til spillemyndigheden, jf. dog stk. 4 og 5. Gebyret skal betales, senest 1 måned efter at tilladelsen træder i kraft, efter følgende skala:

Spilleindtægtens størrelseGebyr (2010-niveau)Under 5.000.000 kr.50.000 kr.5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr.125.000 kr.10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr.225.000 kr.25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.450.000 kr.50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.800.000 kr.100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr.1.500.000 kr.200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr.2.500.000 kr.500.000.000 kr. og derover4.500.000 kr.

Stk. 4. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino, hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige 1.000.000 kr., betales et gebyr på 50.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Gebyret skal indbetales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Hvis ansøgningen afvises, tilbagebetales 25.000 kr. til ansøger. Beløbet reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.

Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål, hvor spilleomsætningen ikke må overstige 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke må overstige 20 pct., betales et gebyr på 50.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Afvises ansøgningen, tilbagebetales 25.000 kr. (2010-niveau) til ansøger.

Stk. 6. For tilladelser udstedt til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer betales et årligt gebyr afhængigt af kalenderårets afgiftspligtige spilleindtægt, jf. § 10 i lov om afgifter af spil, til spillemyndigheden. Gebyret skal betales, senest 1 måned efter at tilladelsen træder i kraft, efter følgende skala:

Spilleindtægtens størrelseGebyr (2010-niveau)Under 10.000.000 kr.143.200 kr.10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr.286.500 kr.20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.429.750 kr.50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.716.300 kr.100.000.000 kr. og derover1.193.800 kr.

Stk. 7. Overstiger den realiserede spilleindtægt det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3 og 6, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest 1 måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3 og 6, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales.

Stk. 8. For tilladelser til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, jf. § 19, stk. 1, betales et gebyr på 573 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat for et kalenderår. Gebyret skal angives og betales senest ved udgangen af januar måned i det pågældende kalenderår. Skal en gevinstgivende spilleautomat synes som følge af foretagne ændringer af spilleautomaten, anses spilleautomaten for nyopstillet.

Stk. 9. For en gevinstgivende spilleautomat, der opstilles og tages i drift i løbet af kalenderåret, skal tilladelsesindehaveren, jf. § 19, stk. 1, angive og betale gebyret, jf. stk. 8, senest ved udgangen af den følgende måned.

Stk. 10. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for behandling af ansøgninger og udstedelse af tilladelse og årlige gebyrer til dækning af omkostninger forbundet med administration af tilladelser, tilsyn med tilladelsesindehavere, tilsyn, som er pålagt spillemyndigheden i medfør af hvidvaskloven, beskyttelse af spillere mod at udvikle afhængighed af spil, herunder oplysning, forebyggelse, selvudelukkelse m.v., og overvågning af spillemarkedet med henblik på at forhindre, at der udbydes, arrangeres eller formidles deltagelse i spil her i landet uden tilladelse efter denne lov.

Stk. 11. Gebyrerne i stk. 1-6 og 8 reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. Gebyret i stk. 8 afrundes opad til nærmeste kronebeløb.

§ 42 a. Ud over det tilsyn, som følger af bestemmelser i denne lov, dækker gebyrer opkrævet i henhold til § 42 tillige

1) spillemyndighedens tilsyn, som er pålagt spillemyndigheden i medfør af hvidvaskloven, og

2) spillemyndighedens omkostninger forbundet med beskyttelse af spillere mod at udvikle afhængighed af spil, herunder oplysning, forebyggelse, selvudelukkelse m.v.

§ 43. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal, 1 år efter at tilladelsen er taget i brug, få udarbejdet en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal udarbejdes af en af spillemyndigheden godkendt virksomhed. Rapporten skal være spillemyndigheden i hænde senest 14 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug.

Stk. 2. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal efter det første år, senest 5 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår, sende en årsredegørelse til spillemyndigheden med virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Kapitel 7a

Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten

§ 43 a. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål efter § 11 skal betale et særligt bidrag på 8 pct. af indsatsen i væddemål på danske hestevæddeløb. Indtægterne fra bidraget tildeles hestevæddeløbssporten med henblik på dækning af udgifter af fælles interesse for hestevæddeløbssporten og indehaverne af tilladelse til udbud af væddemål, jf. stk. 6.

Stk. 2. Indgår et dansk hestevæddeløb i et kombinationsvæddemål, hvor der væddes om resultatet af flere begivenheder, skal det særlige bidrag efter stk. 1 betales af hele kombinationsvæddemålet.

Stk. 3. Det særlige bidrag efter stk. 1 skal opgøres kvartalsvis. Angivelse og indbetaling af det særlige bidrag skal ske til spillemyndigheden senest den 15. i den første måned, der følger efter det kvartal, som det særlige bidrag vedrører.

Stk. 4. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er bidragspligtige efter stk. 1, skal indgive anmeldelse om deres bidragspligtige virksomhed til registrering hos spillemyndigheden.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om registreringspligt efter stk. 4 af personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er bidragspligtige efter stk. 1, om angivelse og indbetaling af det særlige bidrag og om regnskabsbestemmelser i relation til bidraget.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om afgrænsningen af hestevæddeløbssporten som støttemodtager, afgrænsningen og opgørelsen af udgifter af fælles interesse og regnskabs- og tilsynsbestemmelser for hestevæddeløbssporten samt opgørelsen og anvendelsen af indtægterne fra det særlige bidrag til dækning af udgifter af fælles interesse.

§ 43 b. Spillemyndigheden udbetaler indtægterne fra det særlige bidrag, jf. § 43 a, til hestevæddeløbssporten kvartalsvis.

Kapitel 8

Tilbagekaldelse og bortfald af tilladelser

§ 44. Spillemyndigheden kan tilbagekalde en tilladelse til udbud af spil, hvis tilladelsesindehaveren eller dennes repræsentant

1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vilkår for tilladelsen,

2) er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil,

3) ikke længere opfylder betingelsen i § 29,

4) groft eller gentagne gange ikke angiver afgifter efter lov om afgifter af spil, jf. §§ 21-25,

5) groft eller gentagne gange ikke angiver gebyrer efter § 42, stk. 8 og 9,

6) groft eller gentagne gange ikke betaler forfaldne afgifter eller ikke stiller sikkerhed, jf. lov om afgifter af spil og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.,

7) ikke betaler forfaldne gebyrer efter regler fastsat i medfør af § 42,

8) har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., eller

9) ikke har anmeldt virksomheden til registrering hos told- og skatteforvaltningen, senest 4 uger efter at tilladelse er givet, jf. lov om afgifter af spil.

Stk. 2. En tilladelse til udbud af spil kan endvidere tilbagekaldes, hvis tilladelsesindehaverens udbud eller arrangering af spil udgør en væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden.

§ 45. En tilladelse til udbud af spil bortfalder, hvis

1) tilladelsesindehaveren meddeler, at vedkommende ikke længere ønsker at udbyde spil,

2) udbud af spil ikke er påbegyndt, senest 12 måneder efter at spillemyndigheden har givet tilladelse,

3) der ikke udbydes spil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, medmindre der er tale om sæsonbaseret udbud,

4) tilladelsesindehaveren afgår ved døden eller ophører med at opfylde en af betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller

5) skifteretten efter begæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning af virksomheden.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 4, kan tilladelsesindehaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en tilladelsesindehaver, der er under rekonstruktionsbehandling, en tilladelsesindehavers konkursbo eller en værge for en tilladelsesindehaver, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller § 7, fortsætte med at udbyde spil med henblik på afvikling, hvis der sker anmeldelse herom til spillemyndigheden inden 14 dage efter dødsfaldet, indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Adgangen hertil gælder kun i 6 måneder efter den begivenhed, der medførte tilladelsens bortfald.

Stk. 3. En tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater i en restauration bortfalder, hvis restaurationens alkoholbevilling inddrages eller bortfalder.

Kapitel 9

Tilsyn og videregivelse af information

§ 46. Spillemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af denne lov, regler fastsat i medfør af loven og tilladelsesindehaveres overholdelse af vilkår for tilladelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fører tilsyn med Landbrugslotteriets og Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteris overholdelse af denne lov, regler fastsat i medfør af loven og vilkår for tilladelse.

§ 47. Spillemyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af den ansvarlige tilladelsesindehaver i forbindelse med udbud og arrangering af spil og til at efterse disses tekniske faciliteter til brug for spillene, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale og korrespondance og andre dokumenter, der kan have betydning for tilsynet, uanset om disse oplysninger er på papir eller på elektroniske medier.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren og dennes ansatte skal yde spillemyndigheden fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af eftersynet.

Stk. 3. Spillemyndigheden kan pålægge tilladelsesindehaverne at afgive oplysninger om spillevirksomheden og anmode om udlevering eller indsendelse af det i stk. 1 nævnte materiale.

Stk. 4. Leverandører og udlejere af udstyr til udbud af spil skal på begæring give spillemyndigheden oplysninger om deres leverancer til tilladelsesindehavere omfattet af denne lov.

§ 48. Politiet yder spillemyndigheden bistand til eftersyn efter § 47, stk. 1. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 49. Spillemyndigheden kan udveksle nødvendige oplysninger med told- og skatteforvaltningen, andre offentlige myndigheder og udenlandske myndigheder om virksomheder m.v. omfattet af loven til brug for de respektive myndigheders kontrol. Oplysningerne kan leveres i elektronisk form og kan gøres til genstand for registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udveksling af oplysningerne. Det er spillemyndigheden og told- og skatteforvaltningen, der kan foretage samkøring og samstilling.

Kapitel 10

Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden

§ 50. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.

§ 51. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil, jf. § 44, stk. 1, nr. 1-3, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil, jf. § 44, stk. 1, nr. 4-9, og § 44, stk. 2, har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter bemyndigelse fra Landsskatterettens ledende retsformand.

§ 52. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelser af en bestyrer eller ansat, jf. § 38, stk. 4, eller § 39, stk. 4, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen bestemmer andet.

§ 53. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelse af en repræsentant, på grund af at repræsentanten er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, eller ikke længere har bopæl eller er etableret her i landet, jf. § 30, stk. 3, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelse af en repræsentant, på grund af at repræsentanten har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter bemyndigelse fra Landsskatterettens ledende retsformand.

§ 54. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, jf. § 28, stk. 2, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter bemyndigelse fra Landsskatterettens ledende retsformand.

Kapitel 11

Domstolsprøvelse

§ 55. Afgørelser truffet af spillemyndigheden, skatteankeforvaltningen og Landsskatteretten kan indbringes for domstolene, senest 3 måneder efter at afgørelse er truffet. Finder indbringelse ikke sted inden for fristen, er den pågældende myndigheds afgørelse endelig.

§ 56. Ved domstolsprøvelse af afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil eller godkendelse som repræsentant, bestyrer eller ansat finder §§ 51-54 tilsvarende anvendelse.

§ 57. Det kan i en dom om tilbagekaldelse af en tilladelse til udbud af spil eller godkendelse af en bestyrer eller ansat fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 58. En afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til udbud af spil, jf. § 44, stk. 1, nr. 1-3, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Dette gælder dog ikke tilladelse til almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål. Anmodning om domstolsprøvelse skal, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, fremsættes over for spillemyndigheden. Spillemyndigheden anlægger sag mod tilladelsesindehaveren i den borgerlige retsplejes former.

Kapitel 12

Straffebestemmelser

§ 59. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt udbyder eller arrangerer spil her i landet uden tilladelse efter denne lov.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1.

Stk. 3. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

Stk. 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der udbyder pyramidespil, jf. § 24, med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år. Strafansvaret efter 1. pkt. gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.

Stk. 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) overtræder § 13, stk. 3, § 15, § 16, § 20, § 21, § 22, § 23, § 28, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, § 30, § 34, stk. 1 og 3, § 35, § 36, stk. 1, § 37, § 38, stk. 1 og 3, § 39, stk. 1 og 3, § 40, § 43, § 43 a, stk. 4, og § 47, stk. 2-4,

2) stiller lokaler til rådighed for afvikling af spil, der ikke har tilladelse efter denne lov,

3) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 32,

4) reklamerer for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter denne lov,

5) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i et spil, der har tilladelse efter denne lov, uden tilladelsesindehaverens godkendelse,

6) søger erhverv ved spil, der ikke har tilladelse,

7) varetager den daglige drift efter § 37 som bestyrer uden at være godkendt af spillemyndigheden eller

8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for tilsynet med bidragsbetalingen og tilsynet med anvendelsen af indtægterne fra det særlige bidrag til dækning af udgifter af særlig interesse efter § 43 a.

§ 60. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

§ 61. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 62. Ved udmåling af bødestraf i henhold til § 59, stk. 1, 2, 4 og 5, skal der ud over de almindelige principper i straffeloven tages hensyn til virksomhedens omsætning. Ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

§ 63. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre en højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om krav til indholdet af anklageskrifter og om ikke at have pligt til at udtale sig tilsvarende anvendelse.

§ 64. Spillemyndigheden kan i umiddelbar forlængelse af en bødevedtagelse eller idømt straf for overtrædelse af denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov eller af vilkår for tilladelsen fastsætte nye vilkår eller ændre allerede fastsatte vilkår for tilladelsen, hvis dette er nødvendigt for at forebygge yderligere overtrædelser.

§ 65. Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Spillemyndigheden kan fra dagen efter lovens offentliggørelse i Lovtidende behandle ansøgninger og træffe afgørelse om udstedelse af tilladelser. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal ansøgeren betale et gebyr på 250.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino skal ansøgeren betale et samlet gebyr på 350.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Udstedte tilladelser kan tidligst have virkning fra den 1. januar 2011.

Stk. 4. Klager over afgørelser om udstedelse af tilladelser, jf. stk. 3, kan påklages til Landsskatteretten. Lov om skatteforvaltning § 13, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden.

§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:

1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.

2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.

3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.

4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.

5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.

6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.

7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.

§§ 68-70. (Udelades)

§ 71. Tilladelser til udbud og arrangering af spil udstedt før lovens ikrafttræden er fortsat gyldige efter lovens ikrafttræden.

§ 72. Personer, der inden lovens ikrafttræden er godkendt som ansat i et kasino, som bestyrer af en spillehal med gevinstgivende spilleautomater eller som medlem af direktionen eller bestyrelsen i et selskab, der har tilladelse til udbud af gevinstgivende spilleautomater, skal ikke på ny søge godkendelse.

Stk. 2. Personer, der inden lovens ikrafttræden er bestyrer af en butik, hvor der sælges lotteri eller væddemål, skal ikke søge om godkendelse.

Stk. 3. For personer, der inden lovens ikrafttræden er ansat i en butik, hvor der hovedsageligt sælges lotteri eller væddemål, finder lovens § 40 ikke anvendelse.

§§ 73-75. (Ophævet)

§ 76. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.