Hvis du gennem din virksomhed, f.eks. et selskab, fakturerer din kunde, kan du måske tro, at du absolut er en selvstændig erhvervsdrivende skattemæssigt. Dette er desværre ikke altid tilfældet.

I visse situationer kan du anses for at være en lønmodtager, og det har konsekvenser for hvilken skat du betaler. Er du en lønmodtager, vil din arbejdsgiver nemlig ofte have en såkaldt indeholdelsesforpligtelse efter kildeskatteloven, hvormed din arbejdsgiver skal indeholde skat og AM-bidrag, før lønnen udbetales til dig (akkurat som på ”almindelige” jobs).

Denne indeholdelsespligt følger af kildeskattelovens § 46, stk. 1 (A-skat) samt § 49 B stk. 1, og § 49 C, samt arbejdsmarkedsbidragslovens § 7 (AM-bidrag).

Reglerne stammer fra et cirkulære fra 1994

De regler, man skal anvende for at finde ud af, om man er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, stammer fra 1994, nærmere bestemt Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven. Afsnit 3.1.1. i dette cirkulære omhandler afgrænsningen mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Dette cirkulære oplister en række elementer, som taler for, at du er hhv. lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Konklusionen skal altså foretages på baggrund af en samlet afvejning af kriterierne.

Hvad siger cirkulæret?

Ved vurdering af, om der er tale om tjenesteforhold, kan der lægges vægt på, hvorvidt:

 1. hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol,
 1. indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver,
 2. der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende arbejdsydelse,
 3. indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren,
 4. indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel,
 5. vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.),
 6. vederlaget udbetales periodisk,
 7. hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet,
 8. vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren,
 9. indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov omarbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der lægges vægt på, hvorvidt:

 1. indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre,
 1. hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold,
 2. indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre,
 3. indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko,
 4. indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp,
 5. vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet,
 6. indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere,
 7. indkomsten afhænger af et eventuelt overskud,
 8. indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign.,
 9. indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets udførelse,
 10. indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra,
 11. indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse,
 12. indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at han/hun er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art,
 13. indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms,
 14. ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.

Hvad betyder reglerne?

Ud fra ovenstående kan det være svært at vurdere, om man er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende.

I praksis vil Skattestyrelsen ofte lægge vægt på (i) for hvis risiko, arbejdet sker, (ii) om udbetalingen af penge sker på fast basis, f.eks. månedligt, og (iii) om arbejdsgiveren har mulighed for at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres.

Hvordan får du et klart svar?

Hvis du er i tvivl om din situation, er der flere måder, hvorpå du kan få et ”svar”. Den første (og nok nemmeste) er, at du anmoder om et bindende svar fra Skattestyrelsen. Her skal du redegøre for de faktiske omstændigheder, altså alle de relevante oplysninger, og spørge, om du skattemæssigt skal anses for lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Det svar, du får fra Skattestyrelsen, er som udgangspunkt bindende i 5 år frem (forudsat forudsætningerne fortsat er gældende). Det koster 400 kr. at indsende i gebyr og kan indsendes her.

For det andet kan du opsøge en skatterådgiver, f.eks. hos en revisionsvirksomhed eller en advokatvirksomhed, og få rådgivning om din stilling.

Hvis du selv vil undersøge reglerne yderligere, kan du med fordel besøge Den Juridiske Vejledning fra Skattestyrelsen.

Arbejdsgiver indenfor eller udenfor EU?

Hvis du skattemæssigt anses for at være lønmodtager, har det derefter konsekvenser, om din arbejdsgiver er skattemæssigt hjemmehørende i EU eller ikke i EU.

Hvis arbejdsgiveren er indenfor EU, kan vedkommende som udgangspunkt lave en dansk lønkørsel og selv indeholde (og indbetale) kildeskatten, altså A-skat og AM-bidrag.

Er din arbejdsgiver skattemæssigt hjemmehørende udenfor EU, så skal indkomsten normalvis udbetales gennem en befuldmægtige (en hæftende repræsentant), der har hjemting i Danmark. Dette følger af kildeskattelovens § 46, stk. 4. Du kan læse mere om hæftende repræsentant på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *