Egenkapital er et centralt begreb inden for virksomheders finansielle struktur. Det spiller en afgørende rolle i at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed og evne til at drive forretning på lang sigt. I denne artikel vil vi forklare, hvad egenkapital er, hvordan den beregnes, dens betydning for virksomheder og investorer samt dens rolle i virksomhedens økonomi.

Hvad er egenkapital?

Begrebet repræsenterer den del af virksomhedens værdi, der tilhører ejerne eller aktionærerne. Det er forskellen mellem virksomhedens samlede aktiver og dens samlede gæld eller forpligtelser. Med andre ord er det den resterende værdi, der tilbagestår, når alle gæld og forpligtelser er fratrukket virksomhedens aktiver.

Når man taler om værdiansættelse, så udgør egenkapital “den indre værdi”. Den indre værdi af et selskab er således = egenkapitalen.

Begrebet er en vigtig indikator for virksomhedens økonomiske sundhed, da den viser, hvor meget virksomheden ville have tilbage til sine ejere, hvis alle aktiver blev likvideret, og alle gæld blev betalt. Det er også et afgørende aspekt for investorer, da det viser, hvor stor en interesse de har i virksomheden.

Definitionen af egenkapital følger direkte af årsregnskabslovens § 25, som lyder:

§ 25. Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og egenkapitalen, der udgør forskellen mellem disse aktiver og forpligtelser. Ved passiver forstås summen af egenkapital og indregnede forpligtelser.

Hvis du selv vil finde egenkapitalen i en virksomheds årsrapport, skal du kigge på balancen under passiver. Idet balancen (aktiver og passiver) altid skal stemme, altså være lig hinanden, er det naturligt, at egenkapitalen er en passiv-post.

For aktieselskabet og anpartsselskabet kan du selv finde tallet i årsregnskabet.

Hvordan beregnes egenkapital?

Beregningen af egenkapital er forholdsvis enkel og kan udtrykkes som følger:

Egenkapital = Aktiver – Gæld

Her er en kort forklaring af de to komponenter:

 1. Aktiver: Aktiver er alle de økonomiske ressourcer, som virksomheden ejer og kontrollerer. Dette kan omfatte kontanter, ejendomme, udstyr, beholdninger, immaterielle rettigheder, og alt andet af værdi, som virksomheden besidder.
 2. Gæld: Gæld inkluderer alle de økonomiske forpligtelser, som virksomheden har over for andre parter. Dette kan omfatte kortfristede gæld som f.eks. kreditorer og leverandører samt langfristet gæld som f.eks. banklån og obligationer.

Ved at trække virksomhedens samlede gæld fra dens samlede aktiver får vi egenkapitalens værdi, der repræsenterer det beløb, der tilhører virksomhedens ejere.

Betydningen af egenkapital

Egenkapitalen spiller flere afgørende roller i forhold til virksomhedens og investorers perspektiver:

 1. Finansiering: Egenkapital spiller en vigtig rolle som en kilde til finansiering for virksomheder. Når virksomheden udsteder aktier og ejerandele til investorer, får den kapital, som kan bruges til at finansiere vækst, investeringer og drift.
 2. Risikokontrol: Egenkapital fungerer som en buffer mod økonomiske tab. Hvis virksomheden oplever tab eller vanskelige tider, kan dens ejere tåle en vis grad af tab, før kreditorer og andre forpligtelser påvirkes.
 3. Investorernes interesse: For investorer repræsenterer egenkapitalen deres ejerandel i virksomheden. Investorer vil typisk være interesseret i en virksomhed med en solid egenkapital, da det indikerer, at virksomheden har potentiale for profitabel vækst og bedre beskyttelse mod risici.
 4. Leverandørens perspektiv: Egenkapital er også vigtig for leverandører og kreditorer. En høj egenkapital indikerer, at virksomheden er mere økonomisk stabil og kan betale sine regninger til tiden.

Egenkapital vs. Gældskapital

Der er også gældskapital (fremmedkapital), som repræsenterer den del af virksomhedens finansiering, der kommer fra gæld og lån. At finde den rette balance mellem egenkapital og gældskapital er en vigtig beslutning for virksomheden, da det påvirker dens gældsgrad og finansielle stabilitet. En høj gældsgrad kan indebære en større risiko, da virksomheden skal betale renter og afdrag på lån, hvilket kan øge dens finansielle byrder.

Nyt EU-forslag (DEBRA) vil ændre den skattemæssige behandling af egenkapital

Der kan dog være skattemæssige fordele ved at vælge at finansiere virksomheden gennem gæld (kaldet fremmedkapital) i stedet for egenkapital. Det skyldes, at de omkostninger, der er ved gælden (eks. renter) er fradragsberettigede.

Der er på den anden side ikke fradrag for egenkapital. Det er dog overvejet i EU med det såkaldte DEBRA-forslag, om dette skal tillades. Du kan læse mere om DEBRA her. Kort sagt omhandler forslaget om, at virksomheder kan få fradrag for en %-del af deres vækst i egenkapitalen; på den måde kan virksomheder i EU tilskyndes til at vælge finansiering gennem egenkapital og på den måde blive mere robuste.

Egenkapitalens forrentning

Et nøgletal, der ofte arbejdes med i erhvervsøkonomi, er egenkapitalens forrentning. Kort sagt går dette nøgletal ud på, hvor dygtig en virksomhed er til at udnytte sin egenkapital til at tjene penge.

På engelsk kaldes nøgletallet for Return on Equity (RoE).

Formlen for beregningen ser således ud:

Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle poster / egenkapital * 100

Komponenter af en egenkapitalsopgørelse

En typisk egenkapitalsopgørelse består af følgende komponenter:

 1. Begyndende egenkapital: Dette er egenkapitalens værdi i starten af den pågældende regnskabsperiode. Det er normalt det samme som egenkapitalens værdi i slutningen af den foregående regnskabsperiode.
 2. Nettoindtjening: Nettoindtjeningen er virksomhedens overskud eller tab for den pågældende periode efter skat og andre omkostninger er fratrukket indtægterne.
 3. Kapitaltilførsel: Dette er beløbet, der er blevet tilført egenkapitalen i løbet af perioden, typisk fra nye aktionærer, kapitalindsprøjtninger eller anden form for indskud.
 4. Udbytte: Udbytte er de betalinger, der er foretaget til aktionærerne i form af kontantudbetalinger eller udstedelse af ekstra aktier.
 5. Anden egenkapitalbevægelse: Dette kan omfatte andre transaktioner eller begivenheder, der påvirker egenkapitalen, såsom omklassificering af indtægter, valutakursændringer eller justeringer af pensionsforpligtelser.
 6. Slutning egenkapital: Dette er egenkapitalens værdi i slutningen af den pågældende regnskabsperiode, beregnet som summen af begyndende egenkapital, nettoindtjening, kapitaltilførsel, udbytte og andre egenkapitalbevægelser.

Her kan du se et eksempel på en egenkapitalsopgørelse fra Gyldendal A/S’ 2022-årsrapport. Du kan selv se regnskabet ved at klikke her og vælge “Regnskaber”.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *